Dorpen in Fryslân (Friesland) waarvan de naam begint met een B

Er zijn meer dan vierhonderd dorpen in Friesland te vinden, van groot tot klein. Drachten is zondermeer de grootste. Leons wellicht het kleinste emt haar kerk, woonhuis en boerderij. Allemaal hebben ze hun eigen interessante verhaal en ontstaansgeschiedenis. Hieronder zetten we dit voor u op een rij.

Om een bepaald dorp te vinden klikt u op de bijbehorende beginletter. Binnenkort voegen we meer zoekmogelijkheden toe aan deze pagina.

Beginletters: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ(Klik hier voor de traditionele dorpen en stedenlijst)

© FrieslandWonderland

Baaium

Baaium is een terpdorp dat geen compacte bebouwing kent, maar buurtjes en boerderijen die om de kleine kern met kerk in het landschap lijken te zijn gestrooid. Aan de doorgaande weg van Winsum naar Dronrijp staat enige losse bebouwing. Ten noorden va......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Baard

Baard is een terpdorp in de Greidhoeke. Vroeger nam het een bijzondere positie in vanwege het feit dat er recht werd gesproken. Het was ook de hoofdplaats van de voormalige grietenij Baarderadeel. De naam van de dorpskrant ‘De Baarder kat’......

lees meer

Deel

© Hendrik van Kampen

Bakhuizen

Bakhuizen is een komdorp aan de voet van een keileemrug die even ten oosten van het dorp tot meer dan 11 meter hoog is. Bakhuizen is omstreeks 1200 ontstaan als buurt die oorspronkelijk bij het zuidoostelijk gelegen Mirns behoorde. Na de Hervorming b......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Bakkeveen

Bakkeveen (Bakkefean) is een prachtig dorp vlakbij het drie provinciënpunt van Friesland, Groningen en Drenthe. Een ongewoon stukje Friesland waar het bos, de heide en duinen de boventoon voeren. Een dorp waar u heerlijk kunt wandelen, fietsen m......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Balk

Balk is van oudsher de belangrijkste plaats van een bijzonder deel van Fryslân, Gaasterland. Het dorp heeft ongeveer 3800 inwoners. De Luts, die door het centrum van het dorp loopt, zorgt voor een directe verbinding met het Slotermeer. De andere......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Ballum

Ballum is een esdorp dat in de volle Middeleeuwen is ontstaan. In de eerste helft van de 15de eeuw is de Jelmerastate er gesticht, in de 16de eeuw uitgebouwd tot de representatieve residentie van de Heren van Ameland, de Cammingha’s. Het stond ......

lees meer

Deel

© Hendrik van Kampen

Bantega

Bantega is een jong streekdorp, dat omstreeks 1900 in de uitgestrekte verveende en in cultuur gebrachte gebieden ten zuiden van Oosterzee en Echten is ontstaan. Na de oorlog kreeg het de dorpsstatus. Het kreeg de naam van een omstreeks 1700 verdwenen......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Beers

Het terpdorp Bears ligt ten Zuidwesten van Leeuwarden in de Greidhoeke. Het vormt samen met Jellum een tweelingdorp. De beide dorpen vormen samen een dorpsbelang en de dorpsfeesten wisselen elkaar af. Het dorpshuis is gevestigd in de oude school: ......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Beetsterzwaag

Beetsterzwaag (Beetstersweach) is een karaktervol, sfeervol en stijlvol dorp in het hart van de Friese Wouden. Beetsterzwaag was vroeger een dorp met aanzien. Niet voor niets staat Beetsterzwaag ook wel bekend als het ‘Wassenaar van het Noorden......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Berltsum

Berltsum, beter bekend onder de Nederlandse naam Berlikum, is ontstaan op een oude oeverwal aan de Ried, een oude slenk met een open verbinding naar de voormalige Middelzee. Van oudsher is dit terpdorp het centrum voor de Friese tuinbouw. De beroemde......

lees meer

Deel

© Hendrik van Kampen

Bitgum

Beetgum is een terpdorp, dat enkele eeuwen voor het begin van de jaartelling is ontstaan op een kwelderwal, onmiddellijk ten westen van de Boarn of Bordine die zich in de Middeleeuwen had verbreed tot Middelzee. Het was een grote en tamelijk hoge ter......

lees meer

Deel

© Jan Dijkstra

Bitgummole

Beetgumermolen is een streekdorp, dat uit een buurschap bij Beetgum langs de oude Middelzeedijk is ontstaan. In de 17de eeuw lagen twee buurten ten oosten van Beetgum: ‘Bij de Molen’ en even verder ‘Dijksterhuizen’. Beetgum en......

lees meer

Deel

© Marica van der Meer

Blauwhuis

Blauwhuis is met 591 inwoners een klein, maar levendig dorp. Ieder jaar worden hier volop activiteiten georganiseerd. Zo vieren de Blauwhústers al sinds 1968 ieder jaar carnaval en staan in de zomer de jaarlijkse tuinfeesten in de pastorietuin o......

lees meer

Deel

© Hendrik van Kampen

Blesdijke

Blesdijke is een streekdorp dat in de late Middeleeuwen is ontstaan op een zandrug aan weerszijden van de weg van Oldemarkt naar Noordwolde. Op de grietenijkaart van Weststellingwerf van Schotanus uit 1716 is te zien dat ten oosten van de kerk de won......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Blessum

Blessum is een terpdorp dat in de vroege Middeleeuwen is ontstaan ten westen van de Middelzee. Het dorp is door de Blessumervaart naar het noorden ontsloten richting Harlingertrekvaart, nu Van Harinxmakanaal. Over de weg kon en kan het dorp uitsluite......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Blije

Het terpdorp Blije is ontstaan op een kwelderwal langs de Friese noordkust. In de levensbeschrijving van abt Frederik van Hallum uit de dertiende eeuw werd het dorp al vermeld als ‘Blythe’. De dorpsbewoners hadden vroeger de schimpnaam &#......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Boazum

Het oude terpdorp Boazum ligt in de Greidhoeke, vroeger lag het aan de westelijke oever van de voormalige Middelzee.

Blikvanger in het dorp is de 12e eeuwse romaanse kerk, een van de oudste van Fryslân. De buitenmuur van de kerk is een moza&#......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Boelenslaan

Boelenslaan is een jong heidedorp langs de kaarsrechte Boelenswei, vroeger Heidelaan genoemd. Tot het midden van de 19de eeuw bestond de nederzetting uit verspreid op de afgeveende heide staande spitketen, heidehutten en zelfs holen, waarin een aanzi......

lees meer

Deel

© Hendrik van Kampen

Boer

Het terpdorp Boer ligt anderhalve kilometer oostelijk van Dongjum en met dit dorp en het oostelijk gelegen dorp Ried op dezelfde kwelderwal. Een paar boerderijen en enkele huizen, waaronder een oude pastorie vormen het hele dorp.

Boer ligt even te......

lees meer

Deel

© Hendrik van Kampen

Boijl

Boijl is een streekdorp van vermoedelijk laatmiddeleeuwse oorsprong. Het is gelegen in de uiterste oostelijke punt van Weststellingwerf. Het bezit tussen de dorpen Oldeberkoop en Nijeberkoop in het noorden en Drenthe in het zuiden een vrij uitgestrek......

lees meer

Deel

© Jan Dijkstra

Boksum

Boksum is een terpdorp dat op een oeverwal bij de Middelzee enkele eeuwen voor het begin van de jaartelling is ontstaan. De hoge terp heeft een duidelijke radiale structuur.

In 1869 is de terp aan de noordwestelijke zijde afgegraven, waar nu de We......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Bontebok

Dit dorp met zijn bijzondere naam ligt zo’n 5 kilometer ten oosten van Heerenveen. De Schoterlandse Compagnonsvaart was vroeger de belangrijkste toegangsroute naar het gebied. Het dorpsgezicht weerspiegelt nog de drukke tijden van weleer. De tu......

lees meer

Deel

© Hendrik van Kampen

Boornbergum

Boornbergum is een streekdorp dat in elk geval al aan het einde van de 17de eeuw bestond. Het was toen nog een bescheiden nederzetting van een kerk en enige verspreide boerderijen en huisjes aan de Boornbergumer Hooiweg – thans Westerbuorren en Easte......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Boornzwaag

Boornzwaag ligt aan de Scharsterrijn én aan de Langweerder Wielen. Het wateroppervlak wordt nog groter door de put van Nederhorst, een zandafgraving, die als een afgesloten plas grenst aan de Scharsterrijn en aan de Langweerder Wielen. Diep, min......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Bornwird

Bornwird is een bijna leeg terpdorp met enige verspreide bebouwing in het land. In de bronnen komt het als Brunnenuurt voor het eerst voor in een lijst van parochies uit 945. De kerk staat op een, altijd dun bewoonde, sterk afgegraven en tamelijk hog......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Brantgum

Het terpdorp Brantgum ligt in het uitgestrekte kleigebied ten noordwesten van Dokkum. Het dorp heeft een kenmerkende radiale vorm met de kerk in het midden. De oude ringweg is zelfs nog te herkennen. In 1853 werd over de terp de nieuwe weg van Holwer......

lees meer

Deel

© Peter Karstkarel

Breezanddijk

Kornwerderzand en Breezanddijk hebben een bijzondere en korte geschiedenis. Ze zijn gesticht als werkeilanden voor de aanleg van de Afsluitdijk. Kornwerderzand is nu vooral bekend van zijn Kazematten. Deze verdedigingswerken trekken jaarlijks meer da......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Britsum

Britsum is een terpdorp dat in de vroege Middeleeuwen is ontstaan op een kwelderwal ten oosten van de Boornestroom die zich tot Middelzee had verbreed. De terp heeft een radiale structuur, maar na afgravingen aan vooral de zuid- en de oostzijde omstr......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Britswert

Het terpdorp Britswert ligt vlakbij Wiuwert, waarmee het kerkelijk en cultureel mee verbonden is. Symbool van de band tussen de twee dorpen is het beeld van een Zwaan. Van oudsher lag Britswert tussen twee meren: het Britswerdermeer en het Swaanwerd......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Broek

Broek in twee helften

Ongeveer 750 jaar terug kwamen de eerste bewoners in Broek, waarschijnlijk uit de omgeving van Sneek. Ze vonden bij Broek een veenstroompje dat ze uitdiepten en verbreedden tot een vaart. Daar bouwden ze hun huizen op ......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Broeksterwâld

Lang hoorde de Broek, ook wel de Broekpollen genoemd, onder Akkerwoude. In 1964 is Broeksterwoude zelfstandig geworden. Het is een betrekkelijk jong ontginningsdorp dat is ontstaan op de af- en uitgeveende grond. De vroegste vermelding, op een moment......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Buitenpost

Buitenpost is een oud agrarisch wegdorp, is tamelijk hoog gelegen en was over land goed bereikbaar. Het dorp lag halverwege Leeuwarden-Groningen en aan die weg, de Voorstraat, concentreerde zich de bebouwing. Daar waren voor de reizigers ook de uitsp......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Burdaard

Het schilderachtige dorp Burdaard is ontstaan langs de oevers van de kronkelende Dokkumer Ie en ligt op de grens van het Friese kleigebied en de Dokkumer Wâlden. Ná Leeuwarden is dit de eerste plaats waar je de trekvaart via een brug kan ov......

lees meer

Deel

© VVV Ameland

Buren

Buren is een streekdorp met een vrij open structuur. Het dorp is niet rijk aan geboomte en het silhouet is bescheiden. In Buren staat slechts een klein aantal hoge gebouwen. Vroeger werd het dorp beschouwd als een buurschap onder Nes. Aan het einde v......

lees meer

Deel

© FrieslandWonderland

Burgum

Burgum is een streekdorp dat in de Middeleeuwen met verschillende kernen is ontstaan nabij het in de late 12de eeuw gestichte Sint- Nicolaasklooster of het Barraconvent. Burgum werd heel goed ontsloten over het water: nabij het Bergumermeer waarop he......

lees meer

Deel

© Hendrik van Kampen

Burgwerd

Op nog geen twee kilometer ten noorden van Bolsward ligt Burgwerd. Midden door het dorp loopt de Bolswarder trekvaart. Met de ligging aan het water is Burgwerd een gewilde woonplaats voor mensen die in Bolsward werken. Het dorp telt ongeveer driehond......

lees meer

Deel

© Hendrik van Kampen

Burum

Burum is een terpdorp dat in de vroege Middeleeuwen is ontstaan op een kwelderwal. Als het dorp in 1408 voor het eerst in de bronnen wordt genoemd, blijken de Burumers hun kerk te hebben afgestaan aan het zuidelijker gelegen Gerkesklooster. Dit kloos......

lees meer

Deel